ספריות-מידע כללי ספריות- רשת הספריות העירוניות נתניה- ספריות הרשת ספריות-משחקיות ספריות-השכרת אולמות ספריות-אנגלית ספריות-צרפתית ספריות-רוסית רשת הספריות נתניה-קטלוג-נתנידע-מאגר מידע לגיל הרך-חמאמא-מרכז מידע קהילתי-נתנידע ספריות- מאגר מידע לגיל הרך - מרכז מידע קהילתי לגיל הרך- גיל הרך- רשת הספריות העירוניות נתניה-נתנידע ספריות-קישורים ספריות-אוספים מיוחדים ספריות-עיתנים וכתבי-עת ספריות-מאגרי מידע האמותה לחינוך בלתי פורמלי עיריית נתניה

הירוטסיה תצק

שמאול הנציב 32
שמואל הנציב 30
שמואל הנציב 30


ונמי תפש לע ,תאז היפ-הפיו הריעצ הירקל ,הל תתל איה [הירפסה לש] תירקיעה התרטמ "
םג היתוביבסב אלא ,איה היתולובגב קר אל ונתוברתל זכרמ שמשי רשא ,לודג ינחור דסומ ,ןוכיתה
תודיתעל ףא תוירויצל ,תוירופל הל המוד הלוכ ונצרא לכב ילוא ןיאש רדהנ ףונ-רבע ותוא לכ - ןה
"םיריהזמ

הבתכנ תינכותה .הינתנב תינוריע הירפס תמקהל י"בא-ןב רמתיא לש ותינכותמ חוקל הז עטק
לוהינ .תירוביצ הירפס םיקהל הינתנ תצעומב הטלחה תלבק ירחא םייתנש ,1938 תנשב
,יבא-ןב רמתיא ידיב רסמנ ,יבא-ןב רמתיא לש ומא ,הדוהי-ןב הרובד ש"ע הארקנ רשא ,הירפסה
.ריעה ינושארמ ,ןח-ןבא ןרהא תא ותרזעל םתר רשא

:תולודגל הדעונ הירפסה הליחתכלמ

תוירפסל הלודגה תא אל םא ,םימיה ךשמב ,[ריעל] הל קינעת רשא ,תמאב הלודג תיממע הריצי"
,[ךכ] רופתת וב רשא םוקמל תואיכ ,הגרדמב תישילשה םג ילוא ,תיעיברה תא תוחפל ידכ ,ונצרא
".אובל דיתעל תירבעה הנידמב תאז תזעונ ריע ,קפס ילבל

תיב ומרת 1937-ב רבכ .תולודגה תוירפסה לש תומורתמ התיה םירפסה ףסוא לש ותישאר
,ביבא-לת לש תינוריעה הירפסה ,"ןויצ רעש" תיירפסו םילשוריבש יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה
.םתושרב ויהש םילופכ םירפס

גישהל ידכ לצינ העיסנה תא .תירוביצ תוחילשב תירבה תוצראל י"בא-ןב עסנ 1937 תנשב
: הירפסל םירפס שוכרלו

[ךכ] התוליעפ םע רשקב ריעל ריעמו הנידמל הנידממ רבע הטמ םותחה .הדובעה םצע הלחה ךכ"
."הינתנב תינוריעה הירפסל םירפס שכר םג תושפנ השע ךכ םע דחיו תירוביצה

:הירפסל םיבאשמה סויג ךשמהל יקווש רמוח תנכהב ךרוצב ריכה י"בא-ןב רמתיא

שי…הנומתה ךותמ - םהיניע ומב אל םא דסומה תא תוארל םיבהוא הידידיו הירפס לכ ידהוא"
הזחמ…ינמזה ןינבה [תונומת] תונמת תא םידיתעה םינתונל חולשל םג םימדוקה םינתונל רוסמל
םע הלא לכ ,רתויב םירקיה םירפסה הזחמ…[?ןויעה רדח ,האירקה ירפס ףסוא] הארקמה
."בר םשור םהילע ושעי ,םהיארוקו םהידיקפ םע םג ,םהיתואקתפו םהיטלש

:הירפסה לש ידיתעה הנבמל ונוזח תא י"בא-ןב שרופ ,חכב םימרותה תבוטל ,ןאכו

תויהל חרכומ ונונגסו ,ביבסמ ותוא ףיקמ קרימ וא ןגשכ ,לת וא העבג שארב תונבהל ךירצ אוה"
.םלוע-יקלח תשלש ןתפמ לא השידחה הדוהיל למסכ ,ברעמו חרזמ לש גיזמת

תונולח ,בורל רוא םע ,תוירפס ינינעב ,םלועל רשא ,שדחה גשומל םאתומ תויהל ךירצ אוה
ילבל דוחיבו םג אלא ,שא והאצמת ילבל אל םירחא םינינבמ קוחר תויהל ךירצ אוה…םיבנשאו
ןינב ,הריציהו הדובעה ןינב ,הוחאהו םולשה ןינב - ביבסמ העונתהו הלומהה חור וב רורשת
."הלפעההו חורה גונעת - םדא אוה רשאב םדאל רתויב לודגה גונעתה

לא ינורקע עבש-תב תינרפסה הנופ שגרנ בתכמב, 1937 תנשב רבכ .דוחל תואיצמו דוחל ןוזח ךא
המלו ,הירפסה לש בילעמה בצמל ץק םישל" תשקבמו הינתנ תצעומ ריכזמ ,ןח-ןבא ןודאה
"?הצעומל גרוח ןבכ וניהש הז דסומל תרסמתמו הרוסמ ינאש ינפמה ?הז בולע בצמב ינודימעת
היהת הירפסהש ךרוצ שיו םיברתמ םיארוקה ,התוא ורגסתש וא הירפס היהתש וא" הירבדמ דועו
."םירפס רקיעהו םיברע רתוי החותפ

םגש הארנ לבא ,תוליעפה תועש תבחרהלו םירפס תשיכרל םיבאשמ רדעה לע תלבוק ינורקע 'בגה
,"עטונה" לש ןשיה ןינבל הירפסה הרבעוה הנש התואב דוע יכ םיכרצה לע הנע אל הירפסה םוקימ
.יבא-ןב רמתיא ןוזח לא ךרדב תפסונ הנחת

ץיבוקיפ תיב ,םינושארה םיבשיתמה דחא תיבב הירפסל יואר ןכשמ אצמנ 1938 תנשב ,ףוסבל
-לצ ר"ד י"ע ומרתנ וז הקלחמב םירפסה .רעונל הקלחמה העבקנ שדחה הנבמב .יקסנלימס בוחרב
.ןויצ-לצ הוח ר"ד ותייער לש הרכזל ביבא-לתמ ןויצ

1939 תישארב.םינוש םיאשונב תואצרה תומיקתמ .תונוש תוברת תולועפ רבכ תושענ הז הנכשמב
הינתנב אבצה הנחמבש רזעה תוגולפ ישנאלו םירטונל האירק ירפס ליאשהל הירפסה הליחתמ
.םולשת אלל תאזו

הירפסב תילגנאב הקלחמה תחיתפ לע ןח-ןבא ןורהא תוברתה תדעו ריכזמ עידומ 1940 ילויב
הטיסרבינואה אישנ ,סנגמ .ל.י לש ונב ,סנגמ דודו (יאליזרב) ןמקב רתסא תלהנהב תינוריעה
םג .תירבה תוצראל ותעיסנמ יבא-ןב איבהש םירפסה תומורת לע הססבתה וז הקלחמ .תירבעה
שארל ןח-ןבא ןרהא תוברתה תדעו ריכזמ בתוכ .תואיצמה ןיבל ןוזחה ןיב רעפה הלגתה ןאכ
:הצעומה

שי ילוא .ינשלב וא יעדמ יפוא ילעב םה ונתושרב םיאצמנה םילגנאה םירפסה תיברמש ,דאמ לבח"
".הירפסל םליאשהל לכויש (םינאמורו םירופיס) םילגנא םירפס לש [םיפדוע] הוורזיר ותושרב

רבכ הנומ הירפסה .הינתנ לש קושה זא ,רפמטש 'חרב דחא רדחב הירפסה תנכוש 1947 תנשב
,ןיול בד תשא ,ןיול 'בגה תלהנמ הירפסה תא .5250 -ל עיגמ םירפסה רפסמו ,םיארוק 212
תעכ .יקסנלימס 'חרל הירפסה הרבע בוש זא .הירפסה ינינע לע תוברתה תדעו םעטמ הנוממה
ינופיש ןמחנ רזועהו הירפסה תלהנמ םימיל ,ןוא-רוד יתמ תינרפסה ,רזועו תינרפס ודבע רבכ
.הינתנ יקיתומ

הירפסה רשאכ םירהצה תועשב דחא םוי העראש םירפסה יפדמ תסירק םע המייתסה וז הפוקת
70 ולדוג - 32 ביצנה לאומש 'חרב שדח ןכשמל הרבעוה אלא המקוש אל הירפסה .הרוגס התיה
.תוינרפס יתש רבכ הנמ תווצהו םואבננט הרש 'בגה הדובעל הפרטצה ןאכ .ר"מ

דוע קיפסה אל 32 ביצנה לאומש 'חרב הנבמה .הירפסה תלהנמל רדא ןירק התנומ 1975 תנשב
.םיכרכ 30,000 -כל עיגהש םירפסה ףסוא תא ליכהלו הירפסה לש תוליעפה יכרצ לע תונעל ידכב
חטש לע ערתשמש הנבמל הירפסה הרבע ,ןיבור ןויצ-ןב זאד ריעה שאר ןגס תמזויב ,1976 תנשב
ינרותה םירפסה ףסוא הירפסב טלקנ הנש התואב .30 ביצנה לאומש בוחרב ר"מ 630 לש
.סייו םייח ןרפסה םע דחי הינתנ לש תיתדה הצעומה לש רישעה

תצעומ לש הירפסה הרגסנ זמר בוחרב ןשיה "זמר תיב" תסירה םע 1994 רבוטקואב
.תווצהמ קלח םע דחי תוינוריעה תוירפסה תשרל רבעוה םירפסה ףסוא .םילעופה

הירפסב הגהנוה הנושארה םעפב .הירפסה תודלותב הנפמ תדוקנ ןייצ חוורמה הנבמל רבעמה
וניומ ,וגלטוק םירפסה .םירפסה יפסואל תיעצמא יתלבו הרישי השיג - "חותפה ףדמ"ה תטיש
רדח הבו םידליל תדרפנ הקלחמ המקוה .םיפסואב םיארוקה לש תואצמתה לע לקהל ידכ ,ונמוסו
:הכרדההו תוברתה תויוליעפ ובחרתה .שבד תחפשמ תמורת ,היקחשמ החתפנ .בצועמ תוליעפ
עדימ תויונמוימ תיינקהו האירק חופיט ,םירגובמל האירק יגוחו םיררושמו םירפוס םע םישגפמ
.םידליל

החתפנ 1996 תנשב .תובר עדימ תויגולונכט וטלקנ זאמו הירפסה הבשחומ 1986 תנשב
זאד ריעה שאר לש ותמזוי ירפ הנבמה תשיכר .ןימינב תורדשב השדחה  תיזכרמה הירפסה
 לכירדאה לש ונונכת ירפ ,הירפסה .גלופ יבצ וכישממ י"ע הירפסה תמלשהו יאורלא לאוי
דקומל השמשו תינרדומ תונרפסב "הנורחאה הלימ"ל התחיתפ םע הבשחנ ,טרבייז ינור
.ץראה לכמ עוצקמ ישנא לש לגרל היילעל

תנוכשב , השולשה תיירפס לש הפורצ םע תינוריע תוירפס תשרל דוסיה חנוה םיעבשה תונש ףוסב
השימח דוע ופסונ םינשה ךלהמב .תיזכרמה הירפסל ףינסכ (1973 תנשב הדסונ) "דקש תואנ"
,ןומולס 'חרב הדוהי-ןב הרובד ש"ע הירפסה ,(1984) ואדרונ תירקב יבידנ ש"ע הירפסה :םיפינס
ןידי תמר תירפס תוירפסה תשרל הפרוצ 1998 תנשב .(1989) םיקיתו תיירפס , (1986)
.(הרוד) ןידי תמר ס"נתמב תנכושה